Przetarg to w zasadzie rodzaj konkursu czy licytacji, do której przystępują firmy zainteresowane wykonaniem usługi lub dostawą towaru firmie przetarg organizującej. Taki konkurs wygrywa ten oferent, który przedstawi najatrakcyjniejsze z punktu widzenia organizatora, warunki. Nie zawsze muszą to być wyłącznie kwestie związane z ceną. Część przedsiębiorstw i instytucji państwowych organizując przetargi zwraca także uwagę na doświadczenie firmy, jej wcześniejsze realizacje czy nawet wielkość. Takie względy mają znaczenie, bo powstaje pytanie, czy dwuosobowa firma informatyczna jest wstanie zapewnić obsługę posprzedażną dla międzynarodowej korporacji? Jest to raczej wątpliwa kwestia w związku z tym korporacja może wybrać nawet droższą ofertę, która jednak jej zdaniem będzie miała lepsze przełożenie na rzeczywistość, a co za tym idzie firmie zostaną dostarczone lepsze usługi czy w innych przypadkach – produkty.

 

Przetargi organizują najczęściej firmy, w których występuje duże zapotrzebowanie na produkty i usługi. Chcąc uzyskać jak najlepsze warunki organizują przetarg i zachęcają dostawców do wzięcia w nim udziału. Konkurencja wymusza na oferentach przedstawienie korzystnej oferty a organizator ma szanse uzyskać lepsze warunki niż zamawiając usługi czy produkty w ramach zwykłego obrotu rynkowego. Obowiązek organizowania przetargów mają także wszelkie instytucje państwowe, co wynika z Prawa Zamówień Publicznych. Prawo to jest jedną z form walki z korupcją w administracji. Konieczność urządzenia przetargu oznacza, że duże zamówienia nie zostaną zlecone „po znajomości” firmom, które mają kontakty wśród urzędników.

 

Przetargi mogą przybierać bardzo różnorodne formy:

  • przetarg nieograniczony – to forma postępowania, w której organizator podaje do publicznej wiadomości warunki przetargu i każda firma, która chce wziąć w nim udział, może przedstawić ofertę,
  • przetarg ograniczony – to postępowanie w ramach, którego ogłoszenie przetargowe zostaje podane do publicznej wiadomości, wówczas firmy składają wniosek o dopuszczenie ich do przetargu, te które przejdą pozytywnie weryfikację są zapraszane do złożenia ofert,
  • negocjacje z ogłoszeniem – kolejna forma, w której przetarg jest ogłaszany do publicznej wiadomości, firmy składają tak zwane oferty wstępne, w których nie są uwzględnione ceny. Następnie odbywają się negocjacje w wyniku, których oferenci są proszenie o przedłożenie ofert cenowych,
  • negocjacje bez ogłoszenia – w tym postępowaniu firma organizująca przetarg wybiera dostawców, z którymi chce prowadzić rozmowy. Po negocjacjach są oni proszeni o przedstawienie ofert cenowych,
  • dialog konkurencyjny – w tym trybie ogłoszenie podawane jest do publicznej wiadomości, firmy składają wnioski o dopuszczenie do przetargu, następnie z chcącymi wziąć w nim udział prowadzony jest dialog, który kończy złożenie ofert,
  • licytacja elektroniczna – to rodzaj przetargu organizowanego za pośrednictwem internetu. Zamawiający udostępnia formularz oferty, który musi zostać złożony w określonym czasie online. Następnie system automatycznie według podanych kryteriów dokonuje oceny ofert i wybiera najlepszą.

 

Przystąpienie do przetargu często pociąga za sobą konieczność uiszczenia wadium. Jest to wpłata na rzecz organizatora przetargu, która stanowi zabezpieczenie, że oferta przedstawiona na etapie postępowania przetargowego zostanie w identycznej formie sfinalizowana w postaci kontraktu. W sytuacji, gdy warunki umowy się zmienią z winy oferenta, wówczas zamawiający ma prawo do odszkodowania w postaci wadium. Inną formą zabezpieczenia może być także przedstawienie gwarancji wadialnej wykupionej u brokera ubezpieczeniowego. Zamiast zamrażać swoje środki finansowe oferenci kupują ubezpieczenie, które pokrywa straty zamawiającego w razie nie dotrzymania warunków oferty. Takie gwarancje są także przedstawiane na kolejnych etapach realizacji kontraktu. Dokładnie jakie rodzaje gwarancji przetargowych są do dyspozycji firm, można dowiedzieć się na http://gwarancjeprzetargowe.pl/rodzaje-gwarancji.html.